Smaller Default Larger

Akademia Wiedzy Samorządowej

 

 

Nasi trenerzy posiadają prawie dwudziestoletnie doświadczenie w samorządzie. Dlatego gwarantujemy wysoką jakość usług szkoleniowych za dopasowaną do możliwości budżetu cenę. Polecamy formułę szkoleń zamkniętych (od 10 osób) szczególnie dla rad pedagogicznych, dyrektorów placówek z jednej miejscowości, pracowników urzędu lub kilku jednostek.

1.Podstawa programowa oraz sposoby jej monitorowania

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Zagadnienia:

1.Przypomnienie założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego: - cele, warunki realizacji, podstawa prawna

2.Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

- podstawy prawne, cele i sposoby monitorowania zapoznanie z przykładowymi arkuszami do monitorowania

3. Warsztaty  - tworzenie własnych arkuszy do monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkola; Czas trwania : 4 godziny

2. Innowacja pedagogiczna jako nowatorskie rozwiązanie programowe

Cel  szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania innowacji pedagogicznej.

Zagadnienia:

1.Innowacja pedagogiczna jako nowatorskie rozwiązanie programowe:

- podstawa prawna, procedury wdrażania innowacji pedagogicznej, rodzaje innowacji, struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną

2. Omówienie przykładowych innowacji pedagogicznych

3.Warsztaty- „Nowatorskie rozwiązania w mojej placówce” - Tworzenie  przykładowych innowacji, które mogą powstać w przedszkolu ze względu na potrzeby placówki, bazę materialną, zasoby kadrowe itp. – omówienie ich konstrukcji.

Adresaci szkolenia : dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkola; Czas trwania szkolenia 4 godziny.

3. Program wychowania przedszkolnego, jako podstawowe narzędzie realizacji podstawy programowej.

Cele szkolenia: Nabycie kompetencji potrzebnych do tworzenia programów autorskich

Zagadnienia:

1.Procedury zatwierdzania programu  -zgodność programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego

2. Konstrukcja programu własnego w oparciu o program „Bezpieczne Przedszkole”- zapoznanie z przykładowymi programami autorskimi.

3.Warsztaty- tworzenie PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO PRZEDSZKOLA

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy,  nauczyciele przedszkoli ;Czas trwania 4 godziny

4. Metoda Integracji Sensorycznej i jej wykorzystanie w pracy z przedszkolakami

Cele : Zapoznanie z Metodą Integracji Sensorycznej oraz ze sposobami wykorzystania jej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zagadnienia:

Wykład : Metoda Integracji Sensorycznej A. J. Ayres jako metoda pracy z przedszkolakami 

Warsztaty - zabawy i zajęcia rozwijające Integrację Sensoryczną

Adresaci szkolenia: Nauczyciele przedszkola Czas trwania 5 godzin. Na zajęcia należy zabrać wygodny ubiór

5.Wyzwalanie dziecięcej kreatywności – sześciolatek w szkole.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cele: - Zapoznanie z rysem psychologicznym dziecka sześcioletniego.

- Poznanie sposobów diagnozowania i obserwacji ucznia klasy pierwszej.

- Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem sześcioletnim.

Program

1. Charakterystyka dziecka sześcioletniego.

2. Gotowość szkolna.

3. Gotowość  dziecka sześcioletniego do nauki w szkole.

4. Arkusz wstępnej obserwacji ucznia klasy pierwszej.

5. Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

6.Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach (łącznie z agresją słowną)

Cele:

1. Nauczyciel poznaje psychologiczne podłoże agresywnego zachowania

2.Nauczyciel otrzymuje narzędzie pozwalające na pracę z uczniem w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi.

3.Nauczyciel poznaje nowe metody pracy pozwalające na minimalizowanie i kanalizowanie agresji

Dla kogo? Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

Program:

1.Czy warto być grzecznym?

2.Co to jest agresja? Konflikt a agresja

3.Podłoże agresywnych zachowań

4. Agresja słowna - przyczyny

5. Agresja fizyczna przyczyny

6. Błędne koło zachowań Fridemanna von Thuna

6. Błędy w komunikacja werbalnej i niewerbalnej przyczyną konfliktów

7. Asertywność i agresja

8. Jak rozwiązywać konflikty: mediacja, negocjacje i inne

9. Gry i zabawy terapeutyczne

10. Sposoby nieinwazyjnego wyrażania gniewu. Komunikat „ja”

11. Parafraza jako narzędzie rozumienia cudzego gniewu.

Czas trwania szkolenia: jednodniowe: 6 godzin. Pełny cykl: 3 x 6 godzin lub szkolenie wyjazdowe 2 dni, łącznie 14 godzin.

7. Metoda projektu i jej wykorzystanie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci szkolenia : Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

1.Zapoznanie z METODĄ PROJEKTU, Poznanie struktury projektu, Poznanie sposobów wykorzystania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Przebieg:

1. Zapoznanie z metodą projektu

2. Omówienie struktury projektu

3.Poznanie przykładowych projektów realizowanych w przedszkolu

4.Tworzenie projektów na potrzeby własnej placówki - warsztaty

Metody : wykład połączony z prezentacją oraz warsztaty

8.Metody aktywizujące oraz ich wykorzystanie w pracy z dziećmi.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Przebieg:

1.Poznanie wybranych metod aktywizujących

2.Poznanie korzyści płynących ze stosowania tych metod w pracy z dziećmi

3.Poznanie wybranych zabaw i gier- warsztaty

Czas trwania: 5-6 godzin

9.Rola zabawy tematycznej i dydaktycznej w rozwijaniu i kształtowaniu bezpiecznych postaw u dzieci. Przykłady zabaw oraz rola nauczyciela w ich inicjowaniu i przebiegu.

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z rolą zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, z rodzajami zabaw oraz ich charakterystyką.

Przebieg:

1.Wykład na temat roli zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

2.Rodzaje zabaw oraz ich charakterystyka

3.Rola nauczyciela w kierowaniu zabawą

4.Przykłady zabaw rozwijających u dzieci poczucie bezpieczeństwa- warsztaty

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkola

Czas trwania : 3-4 godziny

10.Gry i zabawy terapeutyczne- warsztaty

Cele: Zapoznanie z grami i zabawami terapeutycznymi poprawiającymi relacje w grupie, wyrabiającymi umiejętność współpracy z partnerem, wyciszającymi, zmniejszającymi poziom agresji u dzieci, poprawiającymi koncentrację i uwagę

Czas trwania : 5 godzin lub 10 godzin (dwa dni)

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej

11.Wspomaganie rozwoju mowy dziecka – elementy logopedii w pracy nauczyciela

Podczas warsztatów nauczyciele poznają sposoby diagnozowania mowy dzieci oraz ciekawe pomysły na zabawy i ćwiczenia rozwijające mowę.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej

Przebieg:

1.Badania przesiewowe- diagnoza

2.Ćwiczenia oddechowe

3.Ćwiczenia artykulacyjne

4.Ćwiczenia ortofoniczne

5.Ćwiczenia słuchowe

Czas trwania: 4 godziny

12. Rozwijanie umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej poprzez zabawę

Cel: Nauczyciele zapoznają się z tematyką inteligencji emocjonalnej; poznają charakterystykę rozwoju społecznego dziecka w wieku przedszkolnym; poznają gry i zabawy kształtujące charakter, wrażliwość i inteligencję.

Przebieg:

1. Zapoznanie z problematyką inteligencji emocjonalnej

2. Charakterystyka rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym

3. Zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie wartości, lepszą komunikację w grupie, sprzyjające zachowaniom pożądanym.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Czas trwania: 4 – 5 godzin

13. Dziecko z zaburzeniami zachowań w grupie przedszkolnej

Cel: nauczyciele dowiedzą się jakie są cechy dojrzałości emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym,

- poznają przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci, takich jak: agresja, nadpobudliwość, brak pewności siebie, poczucie niższości, smutek, nieśmiałość,

- dowiedzą się jak pracować z takimi dziećmi

Przebieg:

1.Zapoznanie z cechami emocjonalnymi dziecka w wieku przedszkolnym

2. Poznanie przyczyn zaburzeń

3. Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym

4. Gry i zabawy przeciwko agresji

5. Wskazówki do pracy z dziećmi zahamowanymi i znerwicowanymi

6. Zasady współpracy z rodzicami

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Czas trwania: 4 godziny

14.Jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi u dzieci

Cele:

- zapoznanie z różnymi rodzajami agresji u dzieci oraz ich przyczynami,

- poznanie sposobów odreagowywania i pozbywania się złości i agresji,

Przebieg:

1.Poznanie objawów zaburzeń emocjonalnych oraz ich przyczyny.

2. Zabawy i ćwiczenia służące rozpoznawaniu i nazywaniu emocji

3. Zabawy na rozładowywanie napięć i pozbywanie się agresji.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 4 godziny

15. Warsztaty. Jak znaleźć czas na pracę dom i siebie?

Cele: Poznanie podstawowych zasad racjonalnego i efektywnego zarządzania sobą w czasie

- zdobycie umiejętności racjonalizacji zadań do wykonania, określania celów, planowania

Przebieg:

1. Ja i mój czas

2. Matryca Eisenhowera

3. Pożeracze czasu

4. Zasada dwóch minut, czyli metoda Davida Allena

5. Jak zaplanować najbliższe godziny, dni, miesiące i lata?

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 4 godziny

16. Twórcze i kreatywne myślenie elementem pracy nauczyciela

Cele: Nauczyciele poznają podstawowe zasady kreatywnego i twórczego działania, poznają techniki zapamiętywania i aktywizacji obu półkul mózgowych, poznają zabawy i ćwiczenia pozwalające na rozwój kreatywności zarówno swojej i dzieci

Przebieg:

1. Jak myśli mózg?

2. Metoda Dennisona i inne techniki aktywizacji obu półkul mózgowych

3. Czy twórcze myślenie jest dla każdego?

4. Zabawy rozwijające kreatywność

5. Techniki zapamiętywania. Mapy myśli

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Czas trwania: 4 godziny

17. Warsztaty komunikacji: Dlaczego trudny rodzic jest trudny?

Cele: Komunikacja pomiędzy personelem a rodzicami to często źródło wielu problemów i stresu. Nauczyciele poznają podstawowe zasady rządzące komunikacją interpersonalną. Poznają główne błędy komunikacji, zaburzenia, przyczyny konfliktu oraz sposoby radzenia sobie z tak zwanym „trudnym rodzicem”

Przebieg:

1. Dlaczego tak trudno nam się rozmawia?

2. Zasady poprawnej komunikacji z elementami asertywności

3.Aktywne słuchanie, parafraza, komunikat „ja”

4. Błędy i szumy

5. Skąd się biorą trudni rodzice

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy placówek

Czas trwania: 4 godziny

18. Stres, wypalenie zawodowe w przedszkolu.

Cele: Stres i następnie wypalenie zawodowe to główna przyczyna spadku jakości pracy nauczyciela. Podczas warsztatów nauczyciele nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, niwelować stresogeny ze swojego otoczenia. Poznają podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Przebieg:

1. Ewolucyjne i fizjologiczne podłoże stresu

2. Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny stresu

3.Eustres i dystres

4. Stres, zarządzanie czasem i wypalenie zawodowe

5. Techniki radzenia sobie ze stresem

Czas trwania: 4 godziny

Adresaci: pracownicy placówek przedszkolnych, nauczyciele

19. Ochrona Danych Osobowych w pracy przedszkola i szkoły

Cele. Ochrona danych osobowych powinna być jednym z elementów codziennej pracy wszystkich pracowników przedszkola. Nauczyciele i pracownicy poznają główne zapisy ustawy o ochronie danych osobowych, znaczenie ustawy i innych przepisów w codziennej pracy. Potrafią prawidłowo chronić dane osobowe dzieci i rodziców. Szkolenie jest jednym z elementów wprowadzenia polityki bezpieczeństwa w placówce

Przebieg:

1. Podstawowe definicje i pojęcia ochrony danych osobowych

2. Obowiązki nauczyciela i pracownika placówki oświatowej w zakresie ODO

3. Współpraca z rodzicami i podmiotami zewnętrznymi a ODO

4. Co to jest i jak chronić zbiory danych osobowych.

5. Odpowiedzialność służbowa i karna nauczycieli w świetle ODO

Czas trwania: 2 godziny

Adresaci: wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektorzy, sekretarze, administratorzy danych osobowych

Prowadzący nasze szkolenia to doświadczeni trenerzy, terapeuci, logopedzi i nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym, specjaliści komunikacji interpersonalnej, prawa oświatowego.

Warunki organizacji szkoleń: szkolenia organizujemy w systemie zamkniętym i półzamkniętym (dwie, trzy placówki z jednej miejscowości). Liczba osób 10 - 25. Z wyjątkiem Ochrony Danych Osobowych, gdzie grupa może być większa (do 40 osób) Cena od 50- 60 zł od osoby plus ew. koszty transportu i noclegu trenera (ustalane indywidualnie w zależności od miejsca szkolenia) Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszelkie szczegóły organizacji szkolenia zawsze ustalamy indywidualnie.

Kontakt: Piotr Gabrysz tel. 601502002; tel/fax 774815313 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dictum ul. Sławięcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn- Koźle NIP 7491373500 lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie

 

  

 

Nasi Partnerzy

logotypy ...