Inwentaryzacja w oświacie. Krok po kroku

 Inwentaryzacja nie musi śnić się po nocach.  

Przeprowadzenie inwentaryzacji, ze względu na objęcie swym zakresem całego materialnego jak i niematerialnego majątku jednostki wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym ze strony dyrektora szkoły i pracowników. Błędy w inwentaryzacji skutkować mogą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i dotkliwymi karami. Sprawna inwentaryzacja jest jednocześnie elementem prawidłowo wdrażanych standardów kontroli zarządczej.

 


„Inwentaryzacja w oświacie” to kolejne, po kontroli zarządczej i szacowaniu ryzyka szkolenie w formule „krok po kroku”. W trakcie naszego szkolenia w przystępnej formie, bez pośpiechu prezentujemy zagadnienia związane z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji, metody, terminy i częstotliwość spisu z natury, podstawę prawną, najczęściej popełniane błędy. Omawiamy „case study”. Pokażemy jak ustalić zakresy czynności osób pracujących przy inwentaryzacji, w jaki sposób nadzorować proces inwentaryzacji i… jak ułatwić sobie życie podczas tego dość żmudnego obowiązku.
Program szkolenia
1.Inwentaryzacja i jej cele. Podstawa prawna.
2.Zasady prowadzenia inwentaryzacji w szkole/placówce oświatowej.
3.Zadania dyrektora i głównego księgowego na poszczególnych etapach inwentaryzacji.
4.Metody przeprowadzenia inwentaryzacji. Spis z natury, potwierdzenia sald, weryfikacja zapisów księgowych.
5.Działalność i zakres prac zespołów spisowych.
6.Szczególne przypadki dotyczące częstotliwości i zakresu przedmiotowego inwentaryzacji.
7.Zarządzenia, instrukcje, protokoły, formularze…

Szkolenie prowadzi Piotr Gabrysz, trener kontroli zarządczej, autor miesięcznika Kadra Kierownicza w Administracji, autor opracowań do Biuletynu Kontroli Zarządczej Ministerstwa Finansów, przez dwie kadencje zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych.
Dla kogo? Warsztaty przeznaczone są dla dyrektorów placówek oświatowych, ich zastępców, sekretarzy szkoły, pracowników placówek mających swój udział w procesie inwentaryzacji.
Czas trwania: 4 godziny (10.00 -14.00)