Smaller Default Larger

Szkolenia

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

1.Organizator.Organizatorem szkoleń jest Dictum z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu ul. Sławięcicka  2/3 NIP 7491373500

2.Zgłoszenie uczestnictwa.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Dictum przez Zamawiającego wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem poczty, faksu, e-maila jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Szkolenia, wynikających ze zgłoszenia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

 

3.Potwierdzenie i zawarcie umowy. Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych przesyłamy Zamawiającemu potwierdzenie wpisania na listę szkolenia (faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres). Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Dictum  potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu. W przypadku odwołania terminu szkolenia Dictum przekazuje tę informację osobom, które dokonały zgłoszenia telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź faksem w terminie 7-3 dni poprzedzającym datę odwoływanego szkolenia.  

4.Płatność za Szkolenie. Podstawą płatności za Szkolenie jest wystawiony  przez Organizatora rachunek (Dictum nie jest płatnikiem podatku VAT), który przekazany zostaje uczestnikowi szkolenia w dniu szkolenia lub najpóźniej do7 dni po terminie szkolenia. 

5.Rezygnacja. Informację o rezygnacji z udziału w Szkoleniu należy przesłać do Dictum  listem poleconym lub za pomocą faksu albo pocztą elektroniczną na adres mailowy Dictum (decyduje data wpływu pisma do Dictum), lub telefonicznie. Złożenie rezygnacji z udziału w Szkoleniu nie później niż 7 dni przed terminem Szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych(liczy się data wpływu, nie stempla pocztowego).

W przypadku złożenia rezygnacji później niż 7 dni przed terminem Szkolenia, Dictum  zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego, opłatą za Szkolenie w pełnej wysokości.

W przypadku niezłożenia rezygnacji przez  Zamawiającego i braku obecności Uczestnika na Szkoleniu, Dictum obciąży Zamawiającego opłatą za Szkolenie w pełnej wysokości.

6.Reklamacje. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą faksu albo e-mailem na adres Dictum. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacje złożone po przekroczeniu czternastodniowego  terminu  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Skuteczne zarządzanie czasem

Bez sprawnej organizacji działania trudno efektywnie realizować zaplanowane cele. Bez planowania celów, trudno efektywnie wykorzystywać czas. Wszyscy mamy tyle samo czasu. To jak z niego korzystamy w dużej mierze zależy od nas. Podczas szkolenia pokazujemy i uczymy jak organizowanie czasu pozwala uzyskać większe efekty przy mniejszym wysiłku. Uczestnicy poznają swoich indywidualnych "złodziei czasu", nauczą się efektywnie wyznaczać cele, stosować techniki wyznaczania priorytetów, planowania i realizacji zadań, poznają istotę i sens organizacji pracy oraz przećwiczą umiejętności planowania pracy swojej i współpracowników. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i kadry kierowniczej firm, pracowników administracji państwowej i samorządowej, właścicieli małych firm i pozostałych osób, które pragną poprawić swoją efektywność zawodową.


Pozapłacowe motywowanie pracowników

W dobie coraz większej konkurencji i konieczności racjonalizowania kosztów działalności firmy niezwykle istotne jest, by pracownicy, bez których przecież firma nie jest w stanie funkcjonować, swoje obowiązki wykonywali profesjonalnie i z odpowiednim zaangażowaniem. Satysfakcjonujące pracownika wynagrodzenie jest tylko jednym (choć istotnym) elementem motywacji. Żadna firma nie wytrzyma ciągłych podwyżek dla wszystkich. Pozapłacowe motywowanie zespołu jest więc niezwykle istotnym elementem zarządzania kadrą. To wręcz obowiązek każdego menadżera.

Jak to robić? Jak docierać do pracowników, zespołowo i indywidualnie. Jak budować identyfikację z firmą? To tylko niektóre pytania, na które odpowiadamy podczas naszego szkolenia.


Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej różnego szczebla małych i średnich przedsiębiorstw, kadry kierowniczej administracji publicznej.

Zaksięguj stres
Współczesne wymagania wolnego rynku nie rozpieszczają działów księgowości. Rozrastająca się biurokracja, niejasne przepisy, tempo pracy i odpowiedzialność powodują długotrwały stres, z którego często nie zdajemy sobie sprawy, lub go bagatelizujemy.
Nadmierna nerwowość, kłopoty z zasypianiem, trudności ze skupieniem na zadaniu, somatyczne przypadłości takie jak bóle brzucha, nadmierna potliwość, skoki ciśnienia, nerwobóle w okolicy serca, huśtawka nastrojów, brak apetytu lub odwrotnie, kłopoty dermatologiczne, spadek odporności na infekcje, poczucie wypalenia i braku energii do kreatywnej pracy - to tylko niektóre z wielu symptomów narastającego stresu. Środki uspokajające, czy nasenne pomagają pozornie i na chwilę. Kiedy ustaje ich działanie, stres atakuje w dwójnasób, co może skończyć się bardzo groźnie.
Stres można ujarzmić. Zminimalizować nieprzyjemne jego objawy. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom i technikom redukować jego poziom zarówno na bieżąco tu i teraz jak i długofalowo. Oswojony stres zacznie pracować na naszą korzyść. Przestanie być niebezpieczny. Nasze warsztaty mają na celu uświadomić pracownikom działów finansowych czym jest stres, jakie niesie zagrożenia i jak można sobie z nim poradzić. Oparte są na dużej ilości ćwiczeń, które stosowane na co dzień pozwalają na "zaksięgowanie stresu". Część druga warsztatów pokaże Państwu jak stosując metody zarządzania strumieniem zadań i wykorzystując elementy kompetencji społecznej (umiejętność słuchania, empatia i in.) skutecznie zniwelować stres w pracy do stymulującego minimum. Bo odpowiednio dozowany stres jest bardzo korzystny dla naszej zawodowej aktywności.

Szkolenia przeznaczone jest dla szefów działów księgowości, samodzielnych księgowych małych i średnich firm oraz pozostałych pracowników działów finansowych.

Warsztat kompetencji przywódczych

Celem warsztatów jest dostarczenie oraz przećwiczenie narzędzi skutecznego zarządzania. Informacja zwrotna na temat własnych umiejętności jako osoby zarządzającej. Uświadomienie wagi emocji, poprawnej komunikacji i oceny jako czynnika motywacyjnego. W programie między innymi: inteligencja emocjonalna, trudne rozmowy w zarządzaniu ludźmi, komunikacja werbalna i niewerbalna, tworzenie zespołu, delegowanie, motywowanie, dyscyplinowanie.

Efektywna Sprzedaż
Program szkolenia obejmuje między innymi:
Przygotowanie do spotkania z Klientem Ja – moje mocne i słabe strony – umiejętne wykorzystanie atutów. Firma – umiejętne wykorzystanie atutów. Konkurencja – umiejętne wykorzystanie szans .
Skuteczna komunikacja w procesie sprzedaży. Czym i jak wpływamy na Klienta. Świadoma komunikacja niewerbalna – znaczenie "pierwszego wrażenia".  Jak rozpocząć współpracę z nowym Klientem.Jak stworzyć dobrą atmosferę do rozmowy. Identyfikacja potrzeb Klienta. Prezentacja produktu - jak zdefiniować potrzebę, jak mówić językiem klienta, jak mówić językiem korzyści.
Jak budować długotrwałe relacje z Klientem.

Jak rozmawiać, żeby zrozumieć?
Rozmawiamy wszędzie i o wszystkim. Przekazujemy różne komunikaty, prywatne, oficjalne, prawdziwe i bardzo dyplomatyczne. Poznanie właściwych zachowań podczas komunikacji w firmie jest niezbędne zarówno dla kadry kierowniczej, pracowników działu sprzedaży i informastyków. Uczymy jak skutecznie i asertywnie przekazywać informacje, być docenianym w zespole i pozostać w zgodzie z sobą.

Budowanie zespołu w firmie, czyli osobno ale razem
Celem szkolenia jest wzmocnienie poczucia jedności zespołu pomimo rozbieżnych celów bliskich zarówno mniejszych grup występujących w firmie (np. poszczególne działy) jak i poszczególnych pracowników. Szkolenie niesie odpowiedź na wiele pytań: Jak zbudować zespół realizujący cele nadrzędne? Jak cele indywidualne wpływają na cele zespołowe? Jak argumentować i przedstawiać kwestie drugiej stronie Jakie elementy mają wpływ na odnoszenie sukcesu zespołu? Czy sytuacje sporne kreują rozwiązania? W czasie szkolenia szczególny nacisk jest położony na elementy budowania zespołu i poczucia sukcesu grupowego i indywidualnego, budowania zaufania i komunikacji w grupie.


Trudne sytuacje . Skuteczny przekaz
Szkolenie przeznaczone jest dla handlowców i osób utrzymujących stałe kontakty z klientem zewnętrznym. Uczy prawidłowych postaw w kontaktach i skuteczności z jednoczesnym zachowaniem swojej pozycji. W czasie szkolenia przekazujemy również podstawowe zasady prawidłowych negocjacji, asertywnego zachowania w kontaktach, uczymy jak budować trwałą i uczciwą więź z klientem

Negocjacje
Cykl szkoleń dla początkujących i zaawansowanych. Uczymy podstawowych i bardziej złożonych technik negocjacji, metod obrony przed technikami partnerów, bycia skutecznym w każdej sytuacji. Negocjacje to gra i tego uczymy.

Zobacz szkolenia Akademii Wiedzy Samorządowej.

Nasi Partnerzy

logotypy ...